PIT Training

PIT Training

PIT

PIT® staat voor Persoonlijke Investerings Training. PIT® is een persoonsgerichte training met als doel  het vrijmaken van de kwaliteiten en potenties die in ieder van ons aanwezig zijn. PIT® heeft voor ons ook de betekenis van kern. PIT® werkt niet aan de oppervlakte maar realiseert verandering vanuit de kern van mensen. PIT® staat ook voor wilskracht en enthousiasme. De PIT®-training helpt mensen hun eigen wilskracht en enthousiasme aan te boren.

Algemene doelstelling PIT-training

De belangrijkste doelstelling van de PIT®-training is activering, mensen in beweging laten komen. Mensen die op een of andere manier zijn vastgelopen. Als we spreken over in beweging komen, dan gaat het om beweging van binnen uit. De PIT®-training is erop gericht om motivatie en energie los te maken, blokkades die verandering belemmeren te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Kortom mensen het heft in eigen handen te laten nemen.

Doelgroepen

De  PIT®-training is als motivatie-instrument breed toepasbaar en kan o.a. ingezet worden bij:

 • Sociale activering van langdurig werklozen (fase 4).
 • Arbeidstoeleiding van moeilijke groepen naar gesubsidieerde arbeid en marktbanen.
 • Re-integratie van bijvoorbeeld WAO’ers of herintreders.
 • Persoonlijke heroriëntatie bijvoorbeeld van mensen die uit scholingstrajecten vallen.
 • Vergroten van zelfstandigheid en zelfsturing.

PIT® inpassen in het totaaltraject

De  PIT® -training levert het meest op als deze wordt ingebed in een totaaltraject en wordt gecombineerd met een functiegerichte activiteiten zoals b.v. scholing, bemiddeling, fitness of coaching. De positieve energie die de  PIT® -training bij de deelnemers los maakt, wordt omgezet in betrokkenheid en doelgerichte acties. Dit verhoogt de effectiviteit van het functiegerichte traject en maakt de kans op uitval kleiner.

Voor wie is de training geschikt?

De  PIT® -training is geschikt voor alle opleidingsniveaus.
In het deelnemersmateriaal is daar rekening mee gehouden. Het is belangrijk dat deelnemers de Nederlandse taal kunnen spreken en verstaan. Voor het gebruiken van het deelnemersmateriaal (met name het werkboek) is lees- en schrijfvaardigheid gewenst. Dit kan echter ook gecompenseerd worden door tijdens de training een groter accent te leggen op mondelinge overdracht.

Opzet en inhoud

De PIT®-training bestaat uit 10 bijeenkomsten van elk ongeveer 3 uur. Elke bijeenkomst heeft een eigen titel en een eigen thema. In het overzicht hieronder ziet u de titels van de bijeenkomsten en een aantal thema’s die in de training aan bod komen. In bijlage 1 wordt het programma van de PIT®-training uitgebreider beschreven.

Bijeenkomsten PIT®-training:

 • 1. Wakker wordenPIT Training
 • 2. Moeten of willen
 • 3. Kijk in de spiegel
 • 4. Mijn levensweg
 • 5. Wensdromen
 • 6. Uit evenwicht
 • 7. Wat houdt me tegen
 • 8. Mijn eerste stap
 • 9. Op koers blijven
 • 10. Van binnen naar buiten

Thema’s PIT-training

 • Invloed van het denken op uw leven en de rol van selectieve waarneming.
 • Wie zit er aan het stuur in uw leven? Wat wilt u met uw leven? Stellen van doelen.
 • Hoe ziet u zichzelf? Hoe denkt u over zichzelf?
 • Het losmaken van creativiteit om nieuwe oplossingen en wegen te vinden.
 • Omgaan met tegenslagen, veerkracht.
 • Mentale technieken zoals visualiseren en positieve zelfpraat

Spreiding dagdelen

In principe kan de PIT-training gegeven worden in 2 weken, elke dag één bijeenkomst van 3 uur. Maar het is ook mogelijk de dagdelen over meerdere weken te spreiden. Voordeel daarbij is dat deelnemers meer tijd krijgen om het geleerde te verwerken en al tijdens de training toe te passen.

Informatiebijeenkomst

Het is aan te raden om in de week voorafgaande aan de PIT®-training een informatiebijeenkomst te organiseren waarbij opzet en doel van de PIT®-training worden besproken.

Terugkomdagbijeenkomsten

Afhankelijk van de doelgroep, specifieke doelstelling en de wijze waarop PIT® in een totaalprogramma is ingebed, kan het verstandig zijn om na het afronden van de PIT®-training één of meer terugkombijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt bijgepraat over de vorderingen die gemaakt zijn in het persoonlijke actieplan.

Werkwijze

In de PIT®-training staat de deelnemer centraal.

 • Ze worden uitgedaagd om met eigen ervaringen en voorbeelden te komen en deze te delen met de groep.
 • Van de deelnemers wordt actieve deelname verwacht.
 • Er wordt veel gewerkt met voorbeelden, verhalen en metaforen.
 • Naast korte stukjes theorie krijgen de deelnemers veel oefeningen en werkopdrachten. Daarbij vormt het werkboek dat bij de PIT®-training hoort de rode draad.

Diegene die de  PIT® -training verzorgt noemen we de  PIT® -facilitator. Typerend voor de werkwijze van deze facilitator is een coachende stijl van werken. Die komt in het kort neer op:

 1. Positieve benadering. De facilitator richt de aandacht vooral op mogelijkheden en kwaliteiten. Hij werkt vanuit geloof in de potenties en kwaliteiten van mensen en toont respect voor hun eigen-aardigheden.
 2. Activerende werkwijze. De facilitator is gericht op het bevorderen van zelfsturing en  probleemoplos-send vermogen van de deelnemers. Hij helpt mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, hun eigen verandering.
 3. Heldere spiegel. De PIT®-facilitator hanteert geen softe aanpak. Hij geeft eerlijke feedback en confronteert de deelnemer op constructieve wijze met patronen die verandering in de weg staan.
 4. Gelijkwaardigheid. De PIT®-facilitator werkt vanuit gelijkwaardigheid. Hij behandelt de deelnemer als volwassene en spreekt hem aan op zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
 5. Belangeloosheid. De PIT®-facilitator zet het belang van de gecoachte voorop. Uitgangspunt is: wat kan ik voor jou doen. Daarbij informeert hij de gecoachte op een heldere en objectieve wijze over wat er binnen die situatie mogelijk is.

Deelnemersmateriaal

Het deelnemersmateriaal, dat speciaal voor de  PIT®-training is ontwikkeld, bestaat uit een map met daarin een theorieboek en een werkboek. In het theorieboek worden de belangrijkste achtergronden die in de  PIT®-training aan bod komen, uitgebreid beschreven. Het theorieboek is dan ook een prima naslagwerk om na de training nog eens terug te lezen.

 • PITIn het werkboek worden per onderdeel van de training de belangrijkste thema’s kort beschreven.
 • In het werkboek zijn verwerkingsopdrachten en werkbladen opgenomen waarmee de deelnemers tijdens de training zelf aan de slag gaan.
 • Het werkboek kenmerkt zich door eenvoudige taalgebruik, korte zinnen, groot lettertype, aantrekkelijke illustraties en een ‘luchtige’ vormgeving.
 • Speciaal voor mensen die problemen hebben met lezen hebben het laag talige werkboek ontwikkelt.

Aan de slag met PIT®

Als u met PIT® aan de slag wilt zijn er drie mogelijkheden:

 1. Een pilot training laten uitvoeren door de PIT®-academie
 2. De training laten uitvoeren door een gecertificeerde PIT®-trainer uit het PIT®-netwerk.
 3. Zelf PIT-trainer worden en de training in eigen beheer uitvoeren. De mensen die de PIT®-training binnen uw organisatie gaan verzorgen worden door de PIT®-academie opgeleid en gecertificeerd.
  Gecertificeerde trainers ontvangen het draaiboek voor de PIT®-training en een toolkit met ondersteunende materialen en oefeningen. U werkt met het door de PIT®-academie ontwikkelde deelnemersmateriaal.

Hierbij aanmelden: als organisatie of particulier

PIT
Naar boven

Lees meer over enkele van onze diensten en werkgebieden: Hypnotherapie Den Haag | Hypnotherapie Zoetermeer | EMDR Den Haag | EMDR Zoetermeer | Psychotherapie Den Haag | Psychotherapie Zoetermeer