Privacydocument

Privacydocument

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
1. Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
2. Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling psycho-/hypnotherapie of ‘psychosociaal consult’, of ‘NLP-coaching’
 • De kosten van het consult

Waarom we verder gegevens nodig hebben van u wanneer u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk voor Transformatie, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk voor Transformatie.
 • Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Praktijk voor Transformatie.
  Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘afmelden’ te klikken.

Klachtrecht

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan
het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben.

Wanneer we er niet samen uitkomen kan je gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NBVH: https://www.hypnotherapie.nl/faq-hypnotherapie.
Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Als lid van de NBVH ben ik collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG.

Praktijk voor Transformatie